WYSIWYG Web Builder
Podstawa prawna. Ustawa z 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198) w myśl art. 4 nakłada na określone podmioty, m. in. organy władzy publicznej oraz organy samorządów gospodarczych i zawodowych, obowiązek udostępniania informacji dotyczących spraw publicznych oraz ustala zasady i tryb udostępniania tych informacji. Na mocy ustawy organy władzy publicznej oraz grupy samorządowe i zawodowe mają obowiązek stworzenia internetowego Biuletynu Informacji Publicznej (BIP). Biuletyn Informacji Publicznej ma na celu utworzenie ogólnodostępnej bazy informacji obejmującej cały kraj.
nazwa podmiotu -  I Liceum Ogólnokształcące im. Jacka Kaczmarskiego w Olsztynku


adres strony podmiotowej BIP - tutaj
społeczny redaktor strony - Mikołaj Herda
numer telefonu redakcji - 0-89 519-29-00
numer faksu redakcji - 0-89 519-26-22
kod pocztowy i miejscowość - 11-015 Olsztynek
adres - ul. Klikowicza 4
I Liceum Ogólnokształcące im. Jacka Kaczmarskiego w Olsztynku